Współczesny uniwersytet musi mierzyć się z narastającymi problemami, wśród których można wymienić: biurokratyzację, duże obciążenia administracyjne, malejącą przestrzeń na pracę badawczą czy polaryzację. Uniwersytet staje się przestrzenią napięć między strategiami indywidualnej kariery a wymogami zespołów badawczych, tradycyjnym etosem a naciskiem na innowacje, ograniczonym finansowaniem a koniecznością zwiększenia efektywności pracy. Zupełnie nowe wyzwania pojawiają się zatem na poziomie indywidualnym (sami naukowcy), środowiskowym (katedry, zespoły badawcze) i instytucjonalnym (system uczelniany).

W odpowiedzi na te wyzwania, Zespół Two Wings opracował autorskie szkolenie Academic Leadership Development Program, który ma umożliwić liderom polskich uczelni profesjonalny i integralny rozwój kompetencji przywódczych. Metodologia programu opiera się na dwóch filarach. Pierwszy to model, który podkreśla osobistą kreatywność, prymat osobistego spotkania z drugim człowiekiem nad treściami intelektualnymi, a także ujmuje osobę jako integralną całość egzystencjalną, psychologiczną i moralną. Z kolei drugi to koncepcja uczenia przez doświadczenie, która wyróżnia cztery etapy:

 1. doświadczenia, które jest głównym elementem cyklu nauki;
 2. obserwacji i refleksji, które pojawiły się w trakcie doświadczenia;
 3. przyswajania nowej wiedzy, której potrzeba się ujawniła;
 4. testowania nowej wiedzy, obserwacji i refleksji w nowych sytuacjach.

Ta metodologiczna synteza sprawia, że Academic Leadership Development Program jest profesjonalnym programem rozwoju kompetencji liderskich na światowym poziomie, a jednocześnie stanowi przestrzeń do refleksji nad integralnym wymiarem przywództwa: wartościami, postawami, sposobem bycia i osobowością lidera. Cały proces nauki jest doświadczeniem różnorodnego i otwartego intelektualnie uniwersytetu, ale też czasem budowania relacji twórczej. 

Academic Leadership Development Program jest realizowany w uczelni, z której pochodzą jego uczestnicy w dogodnym terminie między 1 października 2023 a 30 maja 2024. W jego ramach odbywają się cztery dwudniowe zjazdy organizowane w odstępstwie około miesiąca. Kolejne zjazdy są poświęcone osobie lidera (who-question), zaangażowaniu lidera (why-question), scenie przywództwa (where-question). Zostaną zwieńczone liderskim wzmocnieniem, obejmującym key-note autorytetu zza granicy w dziedzinie przywództwa, networking czy powstanie liderskich grup wsparcia

Wyróżniliśmy siedem podstawowych kompetencji, które uczestnicy nabędą w czasie trwania kursu:

 1. (Samo)samoświadomość – znajomość siebie, ludzi i systemu, świadomość swoich ograniczeń i mocnych stron, swojej pozycji w systemie, rozumienie jego polaryzacji, bycie częścią całości, otwartość na tajemnicę człowieka. 
 1. Twórczość – inspirowanie, pomysłowość, inicjowanie wspólnego uczenia się i odkrywania, wspólne myślenie, zdolność do zadziwienia, poszukiwanie, poprawianie, udoskonalanie, uczciwość w myśleniu: krytyczny i rzetelny dialog.
 1. Sprawczość – inicjowanie działań, pomysł na siebie, proaktywność, delegowanie uprawnień, tworzenie kryteriów sukcesu, poczucie własnej wartości organizacyjnej, monitorowanie własnych działań, ocenianie, decydowanie, dążenie do integralności, wielkości, dawanie przykładu.
 1. Etos uczelni – wysiłek definiowania misji uczelni i jej kryteriów, które mogą pomóc wspólnocie w rozwoju (doskonałość akademicka, wolność, prawda, dobro, piękno, autonomia, odwaga). Misja staje się busolą postępowania, pomocą w koniecznej aktualizacji celów, tego, co należy zmienić, a co zachować.
 1. Zaufanie – umiejętność docenienia dobra, jakie daje uniwersytet, cierpliwość, spokój, mierzenie się z rzeczywistością, stanięcie w prawdzie, budowanie zespołu, odróżnianie wygranej od zwycięstwa, szacunek dla rywali/przeciwników, strategia wygrana–wygrana (win-win).
 1. Kolegialność i rozwijanie wspólnoty akademickiej – staranny dobór ludzi, rozwój ludzi, komunikowanie, informacja zwrotna, budowanie porozumienia, relacje przed działaniem i wynikami, przyjaźń akademicka, wielkoduszność, rozwijanie zespołów, inwestowanie w ludzi, uważność na innych, prowadzenie, budowanie sprawnej drużyny.
 1. Długofalowa, strategiczna perspektywa – postawa ambitnego ogrodnika, spojrzenie strategiczne, długofalowe, chcieć dobrych, pięknych owoców, wiedzieć, jak przychodzą dobre owoce, uprawiać, podlewać, doglądać, przycinać, podwiązywać, dawać czas i siebie, działać zgodnie z rytmem.

Program okaże się zatem szczególnie przydatny dla osób z doświadczeniem kierowniczym: rektorów, prorektorów, dziekanów, prodziekanów, kierowników zakładów i zespołów, dyrektorów instytutów lub tych z Państwa, którzy aspirują do pełnienia funkcji zarządczych w uczelni. 

O najwyższą jakość szkoleń zatroszczy się międzynarodowy zespół złożony z trenerów i wykładowców, praktyków i teoretyków:

 • Piotr Czekierda – Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, IESE Business School, Instytutu Badań Literackich PAN, Leadership Academy for Poland (we współpracy z Harvard University). Zasiadał w Radzie Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz w Radzie Partycypacyjnej przy Prezydencie Wrocławia. W latach 2016 – 2018 realizował program współpracy ze startupami technologicznymi w Grupie KGHM, wcześniej był mentorem w międzynarodowej sieci MIT EF Poland. Był nominowany w plebiscycie Gazety Wrocławskiej Polska The Times na Skutecznego Menedżera 2015 roku. Współzałożyciel i wieloletni prezes Collegium Wratislaviense. Współautor podręcznika „Solidarity Step by Step” oraz pierwszej w Polsce kompleksowej publikacji dotyczącej metody tutoringu „Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków”. Członek Zarządu Two Wings Institute.
 • Prof. Michał Łuczewski – socjolog, psycholog ze specjalizacją wspieranie rozwoju osobowości. Fulbright Fellow na Uniwersytecie Columbia, associate fellow w Christ Church, Oxford University, wieloletni dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II, członek Narodowej Rady Rozwoju (2015-2020), członek Zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt, menedżer kultury, autor filmów dokumentalnych. Opublikował książki: „Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej”, która otrzymała nagrody im. Stanisława Ossowskiego dla najlepszej książki socjologicznej i im. ks. Józefa Tischnera dla najlepszej polskiej książki w dziedzinie humanistyki, „Wartość krajobrazu”, „Solidarity Step by Step”, „Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności”. Członek Zarządu Two Wings Institute.