Przywództwo to dla nas dużo więcej niż zarządzanie według paradygmatu cel – skuteczność – sukces/porażka.

Uważamy je za wielowymiarową rzeczywistość, osadzoną w kulturze i jej wartościach. Jakość i kształt przywództwa jest także emanacją życia wewnętrznego lidera.

Nasze rozumienie tego, czym jest i czym może być przywództwo wynika z wieloletnich interdyscyplinarnych badań i kilkunastu lat praktyki w środowiskach akademickim i biznesowym. Na ich podstawie opracowaliśmy model przywództwa integralnego. Jest on oparty na „trójkącie przywództwa”.

Obszary składające się na „trójkąt przywództwa” to:

1. Scena, czyli kontekst, w którym realizowane jest przywództwo.

Sceny przywództwa, na których skupiamy się w naszych badaniach to przede wszystkim uniwersytet, biznes i instytucje działalności publicznej.
Wszystkie te konteksty to przestrzenie relacji międzyludzkich. Każda z nich może stać się miejscem twórczej wymiany (creative interchange) i coraz pełniejszego rozwoju uczestniczących w niej osób.

2. Cel, czyli wartości, którym służy przywództwo.

Cel przywództwa różni się w zależności od jego sceny i tutaj znajduje się jeden z centralnych punktów unikalnego podejścia Two Wings Institute.

Na uniwersytecie jest to prawda, autonomia i dobro akademii. W biznesie – rozwój gospodarczy oraz troska o miejsca pracy. W sferze publicznej – dobro wspólne.

3. Osoba przywódcy.

Przywództwo to emanacja życia wewnętrznego przywódcy.
Jednym z najważniejszych zasobów lidera jest świadomość własnej tożsamości, ukształtowanej przez kulturę i w niej zakorzenionej.

W każdym z wierzchołków trójkąta i między nimi istnieją napięcia (polarities). Najczęściej prowadzą one do konfliktu i wypalenia, natomiast dzięki odpowiednim kompetencjom przywódcy oraz przygotowaniu mogą stać się źródłami twórczej energii.

Dlatego za kluczowe kompetencje lidera uważamy właśnie:

– umiejętność zarządzania konkretnymi przejawami napięć (Barry Johnson, polarity management),

– obecność bez niepokoju (Edwin Friedman, non anxious presence), czyli specyficzną postawę wobec istniejących napięć, niezależnie od ich liczby i intensywności,

– świadomość misji (wartości) oraz liderskiego powołania (czemu służę).

Nasz model pozwala dookreślać specyfikę przywództwa w zależności od tego, co jest jego celem i treścią. Dzięki temu ma on zastosowanie w akademii, polityce i biznesie znajdując właściwą proporcję między tym, co w przywództwie uniwersalne a co specyficzne.

Wspieramy rozwój liderów akademickich, biznesowych i publicznych zapraszając ich do uczestniczenia w przygotowanych i prowadzonych przez nas autorskich programach.